Neden PhoneCopy

PhoneCopy'nin sizler için hizmet verebilmesini saðlamak adýna masraflarý siz kullanýcýlarýmýza yansýtmamaya çalýþýyoruz çünkü tüm hizmetlerimizden her kullanýcý faydalansýn istiyoruz. Bazen sizlerden "Bu servis hizmeti nasýl ücretsiz olabilir?" ya da "Bu þartlar altýnda nasýl çalýþýyorsunuz?" þeklinde sorular alýyoruz. 1 Aralýk 2012 tarihine kadar hedefimiz dünyadaki en iyi telefon listesi yedekleme ve cihaz verilerini düzenleme servisi olarak varlýðýmýzý devam ettirmektir. Biz bunu gerçekleþtirdiðimize inanýyoruz ancak sizlere üst düzeyde geliþmiþ hizmet verebilmemiz adýna 1 Aralýk 2012 tarihinden itibaren ücretsiz kullanýmý sýnýrlandýrma kararý aldýk. Bu karara istinaden, hiçbir üyemizi hizmetimizden mahrum býrakmayacaðýz ve uyguladýðýmýz bu sýnýrlama gerekçemizle sizlerden anlayýþ bekleyeceðiz.

Kiþisel Kullaným

Sizler için olan hizmetimiz kiþisel kullaným dahilinde olduðu için ücretsizdir, týpký baþlangýçta da belirttiðimiz gibi. 500 kiþilik kiþi listesi, 500 görev, 500 not sýnýrlamasýný ücretsiz kullanýmda tanýmlýyoruz ve silinmiþ öðelerin geçmiþ olarak saklanmasýný 1 ay ile sýnýrlýyoruz. Hizmetlerimizi özel olarak kullanan Premium kullanýcýlar için bu kýsýtmalar geçerli deðildir ve bu kýsýtlamalarla karþýlaþmayacaklardýr. Bu konuyla ilgili daha detaylý olarak ek adresimiz içinden Fiyatlandýrmalar kýsmýndan bulabilirsiniz.

Ayrýca, hizmetlerimizden hoþnut kalýrsanýz, çalýþmalarýmýzýn devamýnýn gelmesi ve daha iyi hizmet verebilmemiz açýsýndan bizlere baðýþ yapabilirsiniz.

Ticari Kullanýmlar

PhoneCopy Premium hesabýyla PhoneCopy kullanýcýlarýmýz için çok amaçlý kullaným imkanlarý da sunuyoruz. Ne olursa olsun, limit aþýmlarýnýzýn olup olmadýðý durumlarda da felsefemiz gereðince Premium hesabý kullanmanýz ve deðerli iþletmenizin çalýþmalarýný ilerletmeniz için Premium bir kullanýcý olmanýz gerekmektedir. Bunun için hizmetlerimiz ödeme yaptýðýnýz sürece sizlere ticari anlamda açýktýr.

Aylýk 2$ tutarýnda ödeyeceðiniz bir miktar bütçenizi fazla zorlamasa gerek. PhoneCopy Premium hesabý diðer standart hesaba göre geniþ ölçekli bir hizmet bütünüdür ve tarafýmýzca ödemeleriniz faturalandýrýlýr , bu vergilerden düþürülebilir bir gider ibraz türüdür..

PhoneCopy'ye ne zaman ödeme yapýlmalý?

Ýki temel husus söz konusu olduðunda:
  1. PhoneCopy'nin ücretsiz kullaným limitlerini aþtýðýnýzda,
  2. PhoneCopy'yi, iþ hayatý için kullandýðýnýz cihazlarýnýzda kullanýyorsanýz eðer, iþveren ya da çalýþan da olsanýz ticari olarak kullandýðýnýz için ödeme yapmalýsýnýz.

PhoneCopy'yi zaten kullanýyor musunuz?

1 Aralýk 2012 tarihinden önce PhoneCopy'ye kayýt olmuþsanýz sizin için 12 ay boyunca ücretsiz sýnýr arttýrýmýný 2 kat olarak sunacaðýz. Bu teklifimizi bizlerden PhoneCopy'ye olan baðlýlýðýnýz adýna bir teþekkür olarak kabul ediniz.

PhoneCopy'ye halen tam olarak ýsýnamadýysanýz ve Premium hesaba terfi etmekte kararsýzsanýz, tereddüt etmeden bize ulaþýn! Sizlere yardým etmek amacýyla hep hizmetinizdeyiz.