Smluvní podmínky platné do 19.7.2016

Smluvní podmínky poskytování služeb

Tyto smluvní podmínky se použijí pro přístup uživatele a jeho používání stránek Phonecopy.com (dále jen „Stránky“), na veškeré informace, texty, grafiku, a další materiály vytvořené a/nebo poskytované Phonecopy a zveřejněné na Stránkách („obsah“), a veškeré Služby a/nebo software poskytovaný na těchto Stránkách Phonecopy („služby“). Tyto podmínky omezují odpovědnost a závazky vůči uživateli, udělují Phonecopy jistá práva a dovolují Phonecopy měnit, omezit nebo ukončit přístup uživatele a užití Stránek, jejich obsahu, souborů a služeb. Přístup uživatele a užití Stránek obsahu, souborů a/nebo služeb je výlučně podmíněn souhlasem uživatele s těmito podmínkami. Přístupem a užíváním Stránek obsahu, souborů a/nebo služeb jste vázáni těmito podmínkami.

UŽIVATEL JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE UŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK, JEJICH OBSAHU, SOUBORŮ A/NEBO SLUŽEB NEBO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU VYJADŘUJE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A JE JIMI VÁZÁN. POKUD UŽIVATEL TYTO PODMÍNKY NEAKCEPTUJE V PLNÉM ROZSAHU, NENÍ OPRÁVNĚN STRÁNKY UŽÍVAT NEBO PŘISTUPOVAT K JEJICH OBSAHU, SOUBORŮM A/NEBO SLUŽBÁM. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI UŽIVATEL SOUHLASÍ V RÁMCI SVÉHO PODNIKÁNÍ, POTOM PROHLAŠUJE, ŽE JE OPRÁVNĚN K ZAVAZOVÁNÍ JEHO PODNIKU V POTŘEBNÉM ROZSAHU A JEHO SOUHLAS SE POVAŽUJE ZA UZAVŘENÍ SMLOUVY PODLE ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU. V TOMTO PŘÍPADĚ SLOVEM „UŽIVATEL“ ROZUMÍ JEHO PODNIK NEBO JEHO PODNIKÁNÍ.

Souhlas s přístupem k datům uživatele

VYUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, JEJICH OBSAHU, SOUBORŮ A/NEBO SLUŽEB DÁVÁ UŽIVATEL SOUHLAS PHONECOPY K PŘÍSTUPU K JEHO MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ K PROVÁDĚNÍ SYNCHRONIZACE A ZÁLOHOVÁNÍ.

Odpovědnost uživatele

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se z žádného důvodu nemůže spolehnout na Stránky, jejich obsah, soubory Služby. Dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výlučně odpovědný za spravování a ochranu veškerých dat a informací uložených, získaných nebo jinak zpracovaných Stránkami, jejich obsahem, soubory nebo službami. Bez ohledu na výše uvedené, je uživatel odpovědný za veškeré náklady a výdaje, které bude nucen uživatel nebo třetí osoba vydat nebo strpět v důsledku vyzálohování, znovuzískání nebo znovuvytvoření veškerých dat a informací ztracených nebo zničených při užívání Stránek, jejich obsahu, souborů nebo služeb. Phonecopy zaručuje uživateli osobní, nepřenosné a nevýlučné právo a licenci k užívání kódu ke službám; za předpokladu, že nebude uživatel (ani třetí strana, které to umožní) kopírovat, měnit, derivovat, nebo se jakkoli jinak pokoušet odhalit zdrojový kód, prodávat, přidělovat nebo jinak převádět práva k software. Uživatel souhlasí s tím, že nebude žádným způsobem modifikovat software nebo takový modifikovaný software užívat, ani za účelem přístupu k těmto službám. Není dovoleno přistupovat ke službám jinak než skrze rozhraní poskytované Phonecopy.

Ochrana soukromí

Phonecopy zajišťuje ochranu soukromí. Ochrana soukromí může být časem upravena a veškeré změny budou včas oznámeny jejich aktualizací na Stránkách.

Soulad s právem a vymáhání práva.

Phonecopy spolupracuje se státními úřady a orgány státní moci a soukromými osobami ve věcech týkajících se vymahatelnosti práva v přísném souladu se zákonem. Těmto třetím subjektům zpřístupníme data pouze v případech stanovených zákonem.

Obchodní převody

Phonecopy může prodat, převést nebo jinak sdílet část nebo celý svůj majetek, vč. osobních údajů uživatele, ve spojení se sloučením, akvizicí, reorganizací nebo prodejem majetku, nebo v důsledku úpadku.

Bezpečnost účtů

Jste plně zodpovědní za zabezpečení Vašeho přístupového hesla. Uživatelé nejsou oprávněni jejich heslo zpřístupnit třetím osobám. Uživatelé jsou plně odpovědní za veškeré činnosti prováděné pod jejich heslem, bez ohledu na to, zda-li tyto činnost schválili nebo ne. Uživatel bere na vědomí, že pokud hodlá chránit datový přenos do Phonecopy, je zcela na odpovědnosti uživatele, zda-li použije kryptované spojení při využívání Stránek, souborů a služeb.

Užívání služeb

Phonecopy Vám zaručuje omezené, nevýlučné, nepřenosné, odvolatelné právo a licenci k užívání Stránek, obsahu, souborů a služeb, v rozsahu obsaženém těmito smluvními podmínkami.

Uživatel je odpovědný za způsob získávání přístupu ke Službám a nese svým nákladem poplatky vůči třetím stranám (např. za připojení k internetu, poplatky mobilním operátorům) vynaložené na tento přístup.

Phonecopy si vyhrazuje právo kdykoli, čas od času, dočasně nebo stále omezit nebo zastavit poskytování služeb, i bez předchozího upozornění. Phonecopy není odpovědný vůči uživateli nebo jakékoli třetí osobě za jakékoli omezení nebo zastavení poskytování Služeb.

Platby

Pokud uživatel zakoupí jakoukoliv službu, kterou poskytujeme za poplatek, ať již jednorázový, nebo na bázi předplatného ("Premium"), souhlasí s tím, že si PhoneCopy ukládá informace související s platbou. Současně souhlasí s tím, že zaplatí veškeré poplatky služby Premium včetně souvisejících daní. Nezaplacení může mít za následek zrušení předplateného. V závislosti na tom, kde proběhne trasakce mezi uživatelem a PhoneCopy, dále v závislosti na platební metodě a dále na tom, kde platba proběhne, transakce může obsahovat poplatky za směnu zahraničních měn, případně rozdíly v cenách. PhoneCopy nepodporuje všechny platební metody, měny nebo místa plateb. Povinnost zaplatit tyto poplatky se vztahuje až po ukončení Vašeho předplateného v rámci nějž toto předplatné zrušíte. Všechny související daně jsou kalkulovány na základě informací, které uvedete v okamžiku platby. Své předplatné služby Premium můžete zrušit, nebo pozastavit, nevzniká Vám však nárok na vrácení nevyčerpané části platby. Pokud potřebujete vystavit daňový doklad, získáte jej tím, že s tímto požadavkem zkontaktujete naši zákaznickou podporu.

Majetek Phonecopy a Odezva

Veškerá práva, názvy, zájmy vůči Stránkám, Obsahu a Službám jsou a zůstanou ve výlučném vlastnictví Phonecopy a poskytovatelů licencí, včetně autorských práv, i když Phonecopy včleňuje Vaší odezvu do následných verzí. Stránky, Obsah a Služby jsou chráněny autorskými a právy průmyslového vlastnictví podle českého práva. Kromě výslovně dovoleného v těchto smluvních podmínkách není nikdo oprávněn rozmnožovat, upravovat, připravovat odvozeniny založené na prodeji, převodu, zveřejňování, vysílání nebo jiné užití Stránek, Obsahu nebo Služeb. Uživatel není oprávněn měnit nebo kopírovat HTML nebo jiný kód použitý k vytváření webových Stránek.

Veškeré odezvy, komentáře nebo návrhy ke zlepšení („Odezva“), které uživatel poskytne Phonecopy v jakékoli formě (nebo jakémkoli podílu) učiněné na Stránkách nebo obsažené v komunikaci nebo příspěvku s jinými uživateli na fóru, jsou a budou výlučným vlastnictvím Phonecopy. Uživatel tímto neodvolatelně převádí a postupuje Phonecopy veškerá svá práva, názvy a zájmy ve vztahu k Odezvě a svým Příspěvkům, a to v rozsahu veškerých celosvětově uznávaných autorských práv a práv průmyslového vlastnictví a je na výzvu Phonecopy povinen v součinnosti vyhotovit a podepsat dokument, který bude tyto skutečnosti potvrzovat.

Všeobecné zákazy

Uživatel se zavazuje, že při užívání Stránek, jejich Obsahu a Služeb nebude provádět následující:

  • Zasílat, zveřejňovat, převádět veškeré texty grafické nebo jiné materiály které: (i) jsou falešné nebo zavádějící (ii) jsou hanlivé (iii) narušují něčí soukromí (iv) jsou obscénní, pornografické nebo urážející (v) propagující fanatické, rasistické, nenávistné nebo poškozující skupinu nebo jednotlivce (vi) zasahující do něčích práv, vč. autorských (vii) narušuje nebo povzbuzuje k narušování jakéhokoli práva.
  • Získávat, manipulovat nebo užívat neveřejnou část Stránek (vč. uživatelských složek navržených jako neveřejné nebo těch nepřístupných), počítačového systému Phonecopy, nebo technického systému dodavatelů Phonecopy.
  • Pokoušet se zkoumat, prohlížet nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě, nebo napadat bezpečnost nebo autentizační opatření,
  • Pokoušet se přistupovat nebo hledat na Stránkách, v Obsahu, Souborech nebo Službách s jakýkoli robotem, softwarem, nástrojem, zařízením nebo mechanismem jiným než je software poskytnutý Phonecopy nebo obecně povolené třetí osoby (MS Exporer, Mozilla Firefox, atp.) vč. automatických vyhledávacích nástrojů.
  • Posílat nevyžádané maily, nevyžádané zprávy, spamy, nebo řetězové zprávy, nebo promo materiály, reklamu na produkty nebo služby.
  • Vytvářet jakékoli TCP/IP hlavičky paketu, nebo části záhlaví informací v žádných mailech nebo zpráv diskusních skupin, a žádným způsobem neužívat Stránky, jejich Obsah, Soubory nebo Služby k zasílání pozměněných, klamných nebo falešných informací, nebo informací falešně identifikujících zdroj.
  • Pokoušet se dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo zpětně dešifrovat jakýkoli software užívaný k poskytování Stránek, Obsahu, Souborů nebo Služeb,
  • Zasahovat do přístupu jiného uživatele, hostitele, vč. posílání virů, přetěžování, spammingu, floodingu na Stránkách; umisťovat malware do systému Phonecopy jeho dodavatelů, nebo Stránky užívat k distribuci malware; nebo
  • Vydávat se za jinou osobu nebo subjekt.
  • Prodávat, postupovat, poskytovat licence, garantovat zajištění softwarem nebo převádět jakákoli práva k němu.

Uživatel nesmí jakkoli měnit Software nebo užívat jakékoli jeho verze, zejména za účelem získání neoprávněného přístupu ke Službám. Uživatel nesmí přistupovat ke Službám jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Phonecopy. Phonecopy má právo vyšetřit jakékoli výše popsané narušení, včetně porušení autorských a jiných práv. Uživatel bere na vědomí, že Phonecopy nemá žádnou povinnost monitorovat užívání Stránek uživatelem, ale má právo tak učinit za účelem provozu Stránek a Služeb, a ke kontrole dodržování těchto smluvních podmínek, nebo za účelem dodržení zákonných povinností, nebo na žádost státního orgánu v souladu se zákonem.

Uživatel je oprávněn odesílat, posílat, přikládat nebo jinak převádět data nebo soubory: (i) ke kterým má právo užívání, kopírování, nebo zobrazování (ii), které neporušuje autorská nebo jiná práva

Odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo zdrojů. Phonecopy není odpovědný za (i) dostupnost nebo správnost těchto stránek nebo zdrojů (ii) obsah, produkty nebo služby dostupné na těchto stránkách nebo zdrojích. Umístění těchto odkazů nezakládá žádný souhlas Phonecopy s dostupným obsahem, produkty nebo službami.

Ukončení smlouvy

V případě porušení těchto podmínek bude oprávnění k přístupu ke Stránkách automaticky ukončeno. Phonecopy si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění odvolat přístup uživatele ke Stránkám a Službám. Užívání těchto Stránek a Služeb je výhradně na nebezpečí uživatele. Phonecopy nenese žádnou odpovědnost za škodu na počítači nebo zařízení uživatele, ztrátu dat nebo jinou škodu uživatele vzniklou v souvislosti s jeho přístupem na Stránky, jejich Obsah, Soubory a Služby.

Odškodnění

Uživatel se zavazuje chránit před vznikem škody Phonecopy a jeho partnery, a to před veškerými nároky finančními i jinými vyplývajícími z (i) přístupu uživatele ke Stránkám, jejich Obsahu a Služeb, (ii) porušování těchto smluvních podmínek uživatelem, (iii) porušování práv třetích osob uživatelem, (iv) jakéhokoli nároku způsobeného daty uživatele nebo jejich užití.

Omezení odpovědnosti

PHONECOPY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ UŽIVATELI ANI TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO Z DŮVODU PŘÍSTUPU NEBO MOŽNOSTI PŘÍSTUPU UŽIVATELE KE STRÁNKÁM , JEJICH OBSAHU, DATŮM A SLUŽBÁM, NEBO Z DŮVODU CHYBY STRÁNEK, OBSAHU, DAT NEBO SLUŽEB, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA-LI TAKOVÝ NÁROK VYPLÝVÁ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA-LI PHONECOPY BYL O MOŽNOSTI VZNIKU ŠKODY INFORMOVÁN. UŽIVATEL BERE OBZVLÁŠŤ NA VĚDOMÍ, ŽE PHONECOPY NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ A NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH OSOB. PHONECOPY DÁLE NENÍ VŮČI ŽÁDNÉ OSOBĚ ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH TŘETÍ OSOBY NAHRANÝ NEBO STAŽENÝ ZE STRÁNEK NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, ANI ZA ZTRÁTU ,ZNIČENÍ NEBO VYSTAVENÍ (NEOPRÁVNĚNÉ OSOBĚ) DAT UŽIVATELE NEBO TŘETÍ OSOBY.

Úplnost smlouvy

Tyto smluvní podmínky jsou úplným a výlučným smluvním ujednáním mezi Phonecopy a uživatelem Stránek, jejich Obsahu, Služeb a dat, a těmito podmínkami se ruší nebo nahrazují veškerá předchozí ujednání dříve uzavřená mezi Phonecopy a uživatelem Stránek, Obsahu, Služeb a jeho Souborů.
V případě, že se některé ustanovení těchto smluvních podmínek ukáže být neplatným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Pro rozhodování sporů vyplývajících ze vztahů podle těchto podmínek jsou příslušné české soudy podle českého práva.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky ohledně těchto smluvních podmínek, kontaktujte nás prosím na .

Poslední změna: 8.9.2013, Předchozí verze